הקדמה 1 1 /_ / * I 11 י המדרש מספר f . 1 ( חכמינו זכרונם לברכה ) כתבו מךו שים בדי לספר ולתאר דברים , שאינם כתובים ןאינם מספרים בתורה . בפעילות 2 יעז מךךשים , שכתבו חז"ל על מתן תורה . כל מךךש מנ ^ ה לן 4 נ 1 ת ע . ל עזאלה , עזאין עליה תשובה בפסוקים . . 2 קךא כל מךךש . גזר את העזאל 1 ת מעמוד ו . 7 הךבק כל שאלה מעל למךךש המתאים . המךךש מספר : אלו נתן ד' את התוךה בארץ ישראל , היו בני ישראל אומרים לכל העמים ן אין ל 5 ם דולק בתורה — התו ךה שי 5 ת רק לנו . ולכן נתן ד' את הת 1 ךה במדבר , במק 1 ם שהוא ד ; פקר — ןאינו שיף לאף ^ דוד , וכל הרוצה לקבל את התורה — יבוא ויקבל . המךךש מספר : כא # ר ךצה ד' לתת את התוךה , באו הר תבור והר הכךמל מסוף העולם , מתגאים לומר : "גבוהים אנו , עלינו ד' נותן אח . התוךה " .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית