. 1 קרא : TI : בפרק יט התחלנו ללמד על מעמד הר סיני . עכשיו , ביחידה , 4 נעבר לפרק כד . בפךק כד נלמד על הסיום , הסוף , של מעמד הר סיני — שהתחיל בפרק יט . אחר כף , ביחיךה , 5 נחזר לפךק כ , ונלמד את המצוות , שנתן ד' לבני ישראל בהר סיני . כתב : למה קוראים למתן תורה מעמד סיני ? מי שלא זוכר — יקרא בעמוד . 24 . 2 קרא 9 ךק כד פסוקים א-יא . העזר במלון . . 3 כתב לפי פרק כד פסוק א : מי עלה אל הר סיני ? _ : . 4 קרא TI פסוק I T ב . סמן בצבע ביעילות 3 את שם האיש , שנגש לבדו אל ד . ' . 5 כתב בלשו ן התוךה ci מה ספר מעזה לבני יקזךאלי ( פסיק ג - עד © 1 t ) מה עני בני ישראל למ ^ זהי ( פסוק ג - אחרי האךןנרותא )  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית