ו . קךא . 9 ךק יט לסוקים טז-כה . ה ^ זר במל 1 ן- . 2 מה קןךה ביום השלילי בבקר ? " וןהי קלת וברקים וענן בבד על ההר וקל שפר חזק מאד ... ןהר סיני ^ עזן כלו ... ויעל ןגשנו בעעזן הבבעזן ... וןהי קול הקזופר הולף וחזק מאד tf / r " ... יט פסוקים טז-יט ) סמן בצבע את המלים המתארות , מה בני ישךאל ראו . סמן בצ . כע אדור / 7 # המלים המתארות , מה בני יעזךאל שמעו . . 3 מלא את הפךטים החסרים : בני ישראל בהר סיני שם החדש , ^ זבו הגיעו להר סיני .: ' 91 < טר להעזר ב'גמוד 7 פעילות . 5 עונת השנה i £ .: מזג v האויר ? : T בעונה T T הזאת :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית