- \\ or . פרק ג פסוקים י יא טו . \< ה' החליט להציל את בני ישראל ולהוציא אותם ממצרים . איך ? על יךי משה . ה' נתן למשה את השליחות : ללכת לפרעה ולהוציא את בני ישראל ממצרים . ומה משה אומר לה ? ' . 1 בפסוק יא משה שואל את ה' שתי : •• שאלות : : " מי אנכי T ( כי ) אלך אל פןעה ( ו 6 אוציא את בני ישראל כ ? מצךים " ? עבר לטבלה בעמוד . 35 כתב את שתי השאלוית של משה בטור המתאים בטבלה . . 2 בפסוק יב ה' עונה למשה , ונותן לו שתי תשובות . כתב את שתי התשובות בטור המתאים בטבלה . . 3 רש"י מסביר את השאלה הראשונה : " מי אנכי" ( פסוק יא ) — מה 1 T אני ? - חשוב T לדבר IT ? עם ' המלכים ? 'T : - מה אנחנו למלים מהשאלה הראשונה ? הקף במסגרת את התשובה הנכונה /  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית