לאחר - - : שתגמר v : כל T יחידה 1 — T סמן - •• 1 במקום P T - המתאים : - - : עמוךים 51 , 48-47 , 37 , 33 , 20 , 15 הם פעיל 1 » ת ךשות . איזה V מהם V " מצא T T חן 11 " בעיניך •• ? 1 V מלון את ( אות ) — סימן . אכל — נשרף . אסרה — TV . T אגש . ארץ זבת חלב וךבש — ארץ שכאלו נוזלים ממנה חלב וךבש . בכפו - בכף ; ד . 1 בלבת אש — בלהבה TT v : של אש . הבא — שים . הלם - לכאןואחז — ותחזיק . ואנכי אהיה עם פיר — אני אעזר לף בךבוךף . והוריתי אתכם — אני אלמד אתכם . והודיתיף — אני אלמד אותף . ויזעקו - זעקו . צעקו . — החזיק . 1 יחר אף ה' — חרה אף ה / ה' כעס .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית