בניסוי זה נכיר את השימוש בחד-יציב במעגלים שונים . בהמשך נשתמש במעגל המוכלל 555 כרב-רטט חד-יציב ונפעיל אות במספר דרכים . בהמשך נכנה את המעגל המוכלל 555 בשם רכיב . מסרות הניסוי J הכרת השימוש ברב-רטט חד-יציב כקוצב זמן J הכרת הרכיב J 555 הכרת מעגל רב-רטט חד-יציב הממומש באמצעות הרכיב J 555 הפעלת רב-רטט חד-יציב המדורבן על-ידי דפקים קצרים J רשות : הפעלת רב-רטט חד-יציב המדורבן על-ידי דפקים רחבים רקע עיוני רב-רטט חד-יציב הוא מעגל המפיק במוצאו , בתגובה לאות דרבון במבואו , אות יחיד שמשכו קבוע / 7 } ) כמתואר באיור . 18 . 1 אות הדרבון באיור 18 . 1 מסורטט כדופק חיובי אולם הוא עשוי להיות גם דופק שלילי . דוגמה לשימוש ברב-רטט חד יציב שימוש בחד-יציב אפשרי במערכת מנייה ספרתית . למשל , במערכת למניית מספר המכוניות הנכנסות לחניון כמתואר באיור . 18 . 2 אל המבוא של שעון המונה ( המחובר באמצעות הנגד R לרמה , ( ' 1 ' מחובר מפסק שכל l לחיצה עליו אמורה לקדם את המנייה באחת . לחיצה על המפסק S ] גורמת למבוא המונה ' לרדת' לרמה , " 0 " והמונה אמור לקדם את המניין באחת . במימוש המתואר קיימת בעיה הנובעת מכך שברגע הלחיצה ע...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית