בניסוי זה נפעיל , בהדמיה , מגבר שרת שיפעל כמגבר מסכם לשני אותות שנספק למבואו . בחלק הראשון של הניסוי נחבר מקורות מתח ישר לשני המבואות , אותות הנמצאים באותו מופע ואותות הנמצאים במופעים הפוכים . נתנסה בהדמיה של מגבר מסכם כמעגל הופך מופע וכמעגל שאינו הופך מופע . בהמשך הניסוי נחליף את אחד ממקורות המתח הישר במקור מתח חילופין ונבדוק את פעולת המסכם . מטרות הניסוי מדידת מוצא המגבר כאשר למבוא מחוברים מקורות מתח ישר - בחיבור שהופך מופע ובחיבור שאינו הופך מופע ע מדידת מתח המוצא עבור אות של מתח חילופין ועבור אות של מתח ישר מ 1 ' / ך הניסוי שני שיעורים מבוא עיוני באיור 3 . 1 מתואר מעגל עקרוני של מגבר מסכם המבוסס על מגבר שרת הופך מופע . נחשב את מתח המוצא ואת זרם המוצא כפונקציה של רכיבי המעגל של המעגל המתואר באיור . 3 . 1 נתייחס אל המגבר שמתואר באיור כמגבר שרת אידאלי , כלומר , כמגבר בעל התנגדות מבוא אינסופית ובעל הגבר אינסופי .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית