רולק 1 בחלק זה של הניסוי נבדוק בהדמיה את פעולתו של מגבר שרת הופך מופע . נבדוק את הגבר המתח , וכיצד אפשר לשנות את ההגבר ואת מתח המוצא המרבי האפשרי . בחלקו האחרון של הניסוי נבדוק את היענות התדר של המגבר . מסרות הניסוי J הכרת תכונותיו של מגבר שרת אידאלי J חיבור מגבר שרת כמגבר הופך מופע J חישוב ומדידה של הגבר המתח J מדידה של מתח המוצא המרבי \ דש \ הניסוי שני שיעורים רקע עיוני סימול מגבר שרת באיור 1 . 1 מתואר סימול של מגבר שרת .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית