שאלה 3 . 9 באיור 3 . 17 א מסורטט מעגל תמורה של מגבר . נתון שהגבר המגבר הוא . A = 100 המגבר o מחובר במעגל המשורטט באיור 3 . 17 ב . חשבו : א . את הגבר המתח 4 , = * ' 0 — , 4 „ ( dB ) ב . התנגדות המבוא i ? = : os ' en ג . הגבר ההספק ^ P s E 0 _ בנוסף נתון tf = 50 kfi-1 R = 95 kfi out m שאלה 3 . 10 באיור 3 . 18 א מופיע מעגל ובו מחובר מגבר . תאופיין של המגבר , הגרף , v = /( v ) מסורטט באיור 3 . 18 ב . בנוסף נתון שהתנגדות המבוא של המגבר היא R = 50 kn והתנגדות המוצא של המגבר היא . # = 2 kD א . סרטטו את המעגל החשמלי של המערכת . ב . חשבו את הגבר הזרם A , = - ^ - שאלה 3 . 11 יוצרים מגבר דו-דרגתי על-ידי חיבור בקסקדה של מגברים זהים . מעגל התמורה של אחד המגברים מסורטט באיור . 3 . 19 מחברים למבוא המגבר הדו-דרגתי מקור מתח v s בעל התנגדות פנימית , R = 2 kQ ולמוצא המגבר הדו-דרגתי מחברים נגדים נגד עומס s  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית