כאשר ידועים הגדלים השונים , הנמדדים בהדקי המגבר , אפשר לייצג את המגבר על-ידי מעגל תמורה מתאים , השקול בהתנהגותו החשמלית למעגל המגבר . נדגיש שוב , שמעגל התמורה אינו מייצג את המבנה הפנימי של המגבר ( שלעתים בנוי ממאות רכיבים ) אלא רק את התנהגותו החשמלית השקולה . באיור 3 . 5 מוצגים ארבעה מעגלי תמורה שונים לייצוג מגברים . מעגל התמורה באיור 3 . 5 א מתייחס לאותות מתח במבוא ובמוצא המגבר , ומראה את הקשר ביניהם ( הגבר המתח של המגבר . ( למגבר , שבמבואו מופיע אות מתח והמפיק אות מתח במוצא , קוראים מגבר מתח-מתח ( או בקיצור : מגבר מתח . ( מעגל התמורה באיור 3 . 5 ב מתייחס למגבר שבמבואו מופיע אות זרם ובמוצאו אות מתח ( מגבר כזה נקרא מגבר זרם-מתח , ( והוא מראה את הקשר בץ אות המתח במוצא לאות הזרם במבוא . המעגלים באיורי 3 . 15 ג-ד הם מעגלי התמורה של מגבר זרם-זרם ( או בקיצור : מגבר זרם ) ומגבר מתח-זרם . ניתן להשתמש בכל אחד ממעגלי התמורה כדי לייצג מגבר כלשהו , אולם אם אות המבוא הוא אות זרם ( שאינו תלוי כמעט בהתנגדות שאליה הוא מחובר , ( נבחר להשתמש באחד ממעגלי התמורה המתוארים באיורים 3 . 5 ב או 3 . 5 ג , שכן ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית