אם נפעיל מתחים שונים על מבוא המגבר , תוך הקפדה שלא לחרוג מהתחום הליניארי , ונמדוד את הזרם המתאים לכל מתח , נראה שקיים יחס ישר בין המתח לזרם . תלות ליניארית זו ניתן לייצג על-ידי נגד , שהתנגדותו שווה ליחס הקבוע שבין המתח לזרם במבוא המגבר . התנגדות הנגד הזה נקראת התנגדות המבוא ( input resistance ) של המגבר , והיא מייצגת , כאמור , את היחס הקבוע בין מתח המבוא לזרם המבוא של המגבר . התנגדות המבוא מסומנת על-ידי Rj ומסרטטים אותה בין הדקי המבוא של המגבר , המתואר באיור . 3 . 1  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית