השלישית ? בסיפור 'ה איפה : השנייה ? ההיפוך התרחש כיצד : האחת ? במגילה המסופר בסיפור התהפך מה : במגילת : שאלות בשלוש נעסוק זה בפרק . היפוכים כמה מתרחשים אסתר מה התהפך בסיפור ? לדיון בכיתה לפני שנבדוק דוגמאות ל"היפוכים" במגילת אסתר - היזכרו אתם : מה התהפך בסיפור המגילה ? היפוך בגורל היהודים כפי שאנחנו כבר יודעים , המן הרשע הכריז על השמדת היהודים בכל רחבי הממלכה , אולם בסופו של דבר המצב התהפך ... נקרא על התהפוכות שעברו על תכניתו של המן בפסוקים הבאים : - " ונשלוח ספרים ביד הרצים אל כל מדינות המלך להשמיד להרג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד בשלושה עשר לחדש שנים עשר הוא חדש אדר ושללם לבוז " : ( פרק ג , פס' ( 13 - " ובשנים עשר חדש הוא חדש אדר בשלושה עשר יום בו אשר הגיע דבר המלך ודתו להעשות ביום אשר שברו איבי היהודים לשלוט בהם ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשנאיהם " : ( פרק ט , פס' ( 1 1 היפוך בגורל היהודים : קראו את פס' 13 בפרק ג ואת פס' 1 בפרק ט . א . מהו הביטוי ( בפרק ט ) המבטא את ההיפוך שחל במצבם של היהודים ? ב . כעת הסבירו : מה התהפך ? מהי החשיבות של החתימה בטבעת המל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית