פרק יא - פרדה משלמה המלך ... בפרקים הקודמים קראנו על הצלחתו של שלמה המלך בכל התחומים : - בתוך ישראל - ביכולת השיפוט שלו , בבניית בית המקדש , וכמובן - בהבאת ארון ה' לבית המקדש . - מחוץ לישראל - בשליטה על עמים רבים ובהעשרת אוצר הממלכה ( באמצעות גביית מיסים מממלכות שכנות . ( הפסוקים האחרונים בפרק י מספרים על עוצמתו הרבה של שלמה המלך : " ויגדל המלך שלמה מכל מלכי הארץ לעשר ולחכמה : וכל הארץ מבקשים את פני שלמה לשמע את חכמתו אשר נתן אלהים בלבו : והמה מבאים איש מנחתו כלי כסף וכלי זהב ושלמות ונשק ובשמים סוסים ופרדים דבר שנה בשנה " : ( פרק י , פס' ( 25-23 אבל , יש לזכור שהצלחת מלכותו של שלמה מותנית בכך ששלמה ישמור על חוקי ה . ' האם שלמה יעמוד בתנאי הזה ? מיד נגלה ... " ישר ועקום " ... פס' 10-1 בפס' 10-1 מתוארים חטאיו של שלמה . בפס' 6 כתוב : " ויעש שלמה הרע בעיני ה' . " : [ ... ] אבל מה בדיוק הוא עשה רע ? את חטאיו של שלמה אפשר לחלק לשני סוגי חטאים מרכזיים : - נישואים לנשים נוכריות - נשים זרות , שאינן מעם ישראל . - עבודה זרה * . 1 כתבו במחברת דוגמה אחת לכל אחד מסוגי החטאים של שלמה ( צטטו מתוך פסוק...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית