פרק ב - "והממלכה נכונה ביד שלמה" במלכים א פרק א , סופר כי דוד המלך כבר זקן . עיקר הפרק מתאר את המאבק על הירושה . אדוניה , בנו הרביעי של דוד , ניצל את ההזדמנות שדוד הזדקן , והכריז על עצמו כמלך . נתן הנביא ובת שבע ( אשת דוד ואם שלמה , ( דאגו ליידע את דוד ולהביא לכך ששלמה ימלוך - ודוד אכן המליך את שלמה למלך על ממלכת ישראל . בסוף הפרק אדוניה ברח מפני שלמה וביקש הגנה באמצעות אחיזה בקרנות המזבח . שלמה שחרר אותו , אך בתנאי שלא ימרוד בו ( בשלמה ) ובמלכותו . כיצד יבסס שלמה הצעיר את ממלכתו ? ומה יקרה לדוד , המלך הזקן ? מיד נגלה ... צוואת דוד לשלמה פסוקים 9-1 בפסוקים 9-1 דוד מצווה לשלמה את צוואתו : " אנכי הלך בדרך כל הארץ וחזקת והיית לאיש " [ ... ] הצוואה נחלקת לארבעה חלקים . חלק ראשון - שמירה על תורת ה' פסוקים 4-1 בחלק הראשון , דוד מצווה על שלמה לשמור על תורת ה : ' " ושמרת את משמרת ה' אלהיך ללכת בדרכיו לשמר חקתיו מצותיו ומשפטיו ועדותיו ככתוב בתורת משה למען תשכיל את כל אשר תעשה ואת כל אשר תפנה שם : למען יקים ה' את דברו אשר דבר עלי לאמר אם ישמרו בניך את דרכם ללכת לפני באמת בכל לבבם ובכל נפשם לאמר ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית