1 דיון : מי מודד ארך ? למה מודדים ארך ? העזרו בתצלומים . שימו לב שבסרגלים רבים של התלמידים יש גם אינטשים ( יחידת מידה אמריקאית . ( יש להסביר זאת לתלמידים ולהקפיד שימדדו בסנטימטרים . המורה מקריאה עוד בימי קדם השתמשו בשיטות שונות למדידת אורך . בשיטות האלה על פי רוב יחידות המידה היו מבוססות על מידות איברי הגוף . הנה דוגמאות למידות אורך שהשתמשו בהן : 2 כמה פעמים הטפח שלכם נכנס ברחב דף זה ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית