יחי דה 11 אוצר המלים ילדים , ילדות , פתק , משחק כדורגל , סרט , כותב , כותבת , כותבים , כותבות , קורא / ת / ים / ות , נוסע / ת / ים / ות , מלת היחס עם , כל , עכשיו , טוב . 1 ) שם תואר . 2 טוב בסדר ) המשפטים הנבנים יוסי כותב פתק . נירה הולכת לסרט עם אמא . עכשיו כל הילדות הולכות למשחק כדורגל . הוא תלמיד טוב . - אמא , אני הולד לחבר , טוב ! - טוב . הקניה ותרגול בעל פה א . ציורים - 5-1 ילדים , ילדות , פתק , משחק כדורגל , סרט המורה מצביע על כל ציור , אומר את המלה , והתלמידים חוזרים אחריו . מתרגלים את המלים החדשות במשפטים שנלמדו ביחידות קודמות : יש משחק כדורגל היום ! איפה הילדים ! הילדות בכיתה ! היא הולכת לסרט . הנה הפתק . וכר . ב . ציור - 6 יוסי כותב פתק . המורה מדגים את הפועל בפנטומימה ואומר י אני כותב . התלמידים חוזרים אחריו . המורה מצביע על ציור 6 ואומר י יוסי כותב פתק . התלמידים חוזרים אחריו . המורה שואל : מה יוסי כותב ! התלמידים שואלים זה את זה ועונים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים