יחידה 8 אוצר המלים בית ספר , חנות , מסיבה , עבודה , הולן / הולכת , רץ / רצה , לאן י , אות היחס ל , הביתה המשפטים הנבנים היא הולד לעבודה . היא הולכת הביתה . היא רצה לבית ספר . לאן הוא רץ ן הקניה ותרגול בעל פה א . ציור - 1 בית ספר , ציור - 2 חנות , ציור - 3 מסיבה , ציור - 4 עבודה שימו לב ו למלה עבתה במשמעות של מקום עבודה ניתנו 3 ציורים המתארים סוגים שונים של עבודה . המורה מצביע על כל ציור , אומר את המלה , והתלמידים חוזרים אחריו במקהלה . שימו לב . הקניית מלים כמו מסיבה ועבודה מצריכה הסבר נוסף והדגמות של המורה . אפשר להזכיר מסיבה שכולם היו בה , אפשר לתאר מקום עבודה של הורים שהילדים מכירים וכוי . ב . ציור - 5 הולד , >>* י - <* חולכת לאחר הצבעה על הציורים המורה יכול להדגים הליכה ולומר . אני הולך . לאחר מכן תלמידה מדגימה , והמורה אומר : היא הולכת . וכוי . תלמידים מדגימים ואחרים אומרים משפטים בהתאם . ג . ציור — 8 רץ , ציור — 9 רצה הצבעה על הציורים , הדגמה ותרגול הפועל בזכר ובנקבה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים