יחי דה 6 אוצר המלים מחברת , עיפרון , כסף , טלוויזיה יש , אין , מה , רק , אולי המשפטים הנבנים יש טלוויזיה בבית . אולי יש כאן עיפרון ! מה יש בילקוט ! יש בילקוט רק מחברת . אין עיפרון בילקוט . הקניה ותרגול בעל פה א . ציור - 1 מחברת , ציור - 2 עיפרון , ציור - 3 כסף , ציור — 4 טלוויזיה המורה מצביע על כל ציור ואומר את המלה . התלמידים חוזרים במקהלה . ( ייתכן שאחדים מן התלמידים כבר מכירים מלים אלה . אפשר להשתמש בתלמידים אלה כמורים , והם יאמרו את המלה המתאימה לציור ( . המורה שואל ו איפה המחברת שלן ! איפה העיפרון שלן ! איפה הטלוויזיה ! איפה הכסף ! והתלמידים עונים ומשתמשים במלים החדשות . ב . ציור — 5 יש המורה מצביע על ציור 5 ושואל ; יש בכיתה שולחן ! יש בכיתה טלוויזיה ! יש בכיתה כיסא ! וכוי . התלמידים עונים במקהלה אחרי כל משפט . המורה מצביע על הכיתה שבה נמצאים ושואל : מה יש בכיתה ! התלמידים עונים . המורה שואל . מה יש בבית ! וכוי .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים