יחידה 5 אוצר המלים שולחן , כיסא , ילקוט , ספר , תווית היידוע ה , מלת היחס על , מלת החיבור ו , תודה , כאן המשפטים הנבנים השולחן בכיתה . הספר על השולחן . הספר והילקוט כאן . הקניה ותרגול בעל פה א . ציור — 1 שולחן , ציור — 2 כיסא , . * י > י - 3 ילקוט . ציור — 4 ספי המורה מצביע על הציורים ואומר את המלים . התלמידים חוזרים אחריו במקהלה . המורה מצביע על אותם חפצים בכיתה , והתלמידים אומרים את שמותיהם . תלמיד אומר מלה , והתלמידים מצביעים על ציור או על חפץ ולהפך . ב . תווית היידוע ה ו ציור - 5 זה ספר . זה הספר של רם . תרגול המעבר בין שם לא מיודע ובין שם מיודע ; זה ילקוט . הילקוט של + ( שם פרטי . ( שימו לב 1 תווית היידוע קיימת בשפות אחדות , ובשפות אחרות אינה קיימת כלל ( למשל ברוסית . ( בשלב זה אין צורך להסביר את משמעות תווית היידוע , אך חשוב לתרגל את השימוש בה במשפטים טבעיים . ג . מלת היחס על . ציור - 6 הילקוט על השולחן . — איפה הילקוט ! — הילקוט על השולחן . או : — איפה הספר ! — הספר על הכיסא . וכוי .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים