/ Bfnoo משרד החינוך והתרבות המרכז לטכנולוגיה חינוכית האגף לשירותי חינוך ורווחה המחלקה לקליסת תלמידים עולים | ר 71 ! האגף לתכניות לימודים  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים