הכנסת ירושלים היא עיר הביךה של ישךאל , לכן בנין הכנעת נמצא בירושלים . בכנסת יש 120 חברי כנסת . האנשים בישראל בוחרים אותם . ח ? רי הכנ ^ ת מחליטים על החוקים ( ץל המךינה . לפני ע \ הם מחליטים על ח 1 ק חדש , חברי הכנעת כל מתןקנרןים ומתוכחים . ^ חד אומר מה הדעה שלו . יושב ראש הכנסת דופק בפטיש על השולחן . הוא מבקש שקט ושואל : "מי בעד החוק הזה ? ומי נגד החוק הזה " ? חברי הכנסת מצביעים . אם רוב חברי הלנעת מצביעים בעד החוק , יש חוק חדש בישראל . כתבו כאשי , ל ? ני ,... \> אחרי כן לפי "הכנעת" ו חבר כנסת מציע חוק חדש . יש ויכוח על החוק החדש . יש רעש גדול , יושב ראש הכנסת דופק בפטיש על השולחן . חברי הכנסת מצביעים , כל אחד אומר את הדעה שלו . שאלו חבר בכיתה \ ' ) אלות על הקטע "הכנעת . " השתמשו ב.- מי ! איפה ! כמה ! מה ! הכנסת : המורה יכול לשאול את התלמידים מה הם יודעים על הכנסת . התלמידים קוראים את הקטע ומשלימים את התרגיל שאחריו . שאלו DH'nVnrt ., 7 / ra מתחלקים לזוגות ושואלים זה את זה שאלות שיש עליהן חשוכה בקטע . לאחר מכן אפשר להוסיף ולשאול בכיתה שאלות אחרות הקשורות לכנסת , שאין עליהן תשובה בקטע .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים