אגדה TT - השם ( ץל האגךה חסר . חע \ בו על שם מקנאים , כץ / ע ^ ר תקךאו את V האגדה . TT ~ T כאשר המלך ^ זלמה התחיל לבנות את בית המקדש , הוא קרא : TI לכל T העם T T לעזור — : - לוי לבנות 1 את " v בית המקדש - . TI : הוא חילק r את 1 העבודה T — ; T ביז •• I כל T האנשים T-: T בעם . T T העשירים ~ t T T ראו מיד T שהעבודה IT T J T V קשה T להם . V T הם " הביאו ** : עבדים - מארצות •• : T-I אחרות - •• T , נתנו : להם v r כסף : \ ?; v וזהב , ' r T : והעבדים ? T -: T בנו T במקומם . T I : העניים היו צךיכים לבנות את הכותל המערבי . לעניים לא היה כסף וזהב . הם לא יכלו לשלם לעבדים . העניים עבדו עם הנשים ועם הילדים שלהם . הם הרימו את האבנים הכבדות ובנו לאט ובאהבה את הכותל המערבי .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים