זמר נולד / נעמי ש ? ר הדרך ארכה היא ורבה , רבה הךךך ארכה היא וךבת הךר כלם הולכים בדרך עד סופה , סופה כלם הולכים בדרך עד סופה המר אבל אני , אבל אני , לבד לבד צועד הללו הללריה הללו 1 ושר T אני : : ושר T אני -. , שירי - •• - זמר T נו דד הללו הללויה הללו אחד T V נשא T T פניו T T אל •„• הזהב , TT - זהב TT אחד T V נשא T T פניו T T אל V הזהב * TT הטוב אחר מצא ילדנת שתאהב , תאהב אחר מצא ילדנת שתאהב אותו  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים