נוסעים למערות האדם הקךמון ךם : לאן נוסעים ? גידי : למערות האךס הקךמון . דני : מה מצאו במערות האל ! ה ? גילי : מצאו שם עצמות של האךס הקךמון וכלים שלו . ענת : למי יש פנס ? אני לא נכנסת למערה בלי פנס . ניךה : אל תךאגי , יש לי פנס . האיכר הנרינ : התלמידים מספרים גרסה אחרת של האגדה על האיכר ומשתמשים בסגנון ונמלים של האגדה בעמוד . 86 נוסעים rrovab הא 7 ס n rn '? m 39 r < fn משערים על פי השיחה מה אפשר לראות במערות האדם הקדמון . ספרו בכיתה עונש ל ברך נדיב קראו  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים