אליהו " T הנביא T - : והאיכר T T הקמצן ' T : ' - - לפני הךבה שנים חי בארץ ישראל נבי א כ > פוךסם . קראו לו אליהו הנביא . יש הךבה אגדות על אליהו הנביא . באגדות מספרים - : - : על - פלאים ? T : שהוא v עשה . T ' T אגדה TT - אחת - - על ^ אליהו •• T ? הנביא ? T - מספרת ? למה T T אפשר T : v לראות : ? בהר הכךפןל אבנים גדולות ועגולות . האגדה מספרת כך ? . אליד 7 , T ? הנביא r — חי - במערה TT : על הר הכרמל - . V : היה T T לו זקן 1 IT T ארוך I T ושער ארוף , והוא לבש בגדים פשוטים . אליהו הנביא אהב להסתובב בכפלים ולהכיר את האנשים . יום אחד טיל ... אליהו •• • T הנביא ? - על - הר - הכרמל :: - - וראה T T איכר T עובד -י ב שדה T ' . של •„• אבטיחים ~ J *• . אליהו ~ T ? " הנביא ? T אמר — T לאיכר T T שהוא T V רעב ?• , וביקש 1 ? ממנו . •' אבטיח — —• - אחד . TV האיכר T ? T לא הכיר • את ?/ אליהו . T ? ' * הוא הסתכל .. — , על — הבגדים T ; — הפשוטים ; — ועל — ; ה שער r " הארוך : I T T ואמר : — T " אלה ל א אבטיחים , אלה אבנים " . אליהו כעס על האיכר הקמצן : I T : I- - ואמר : --T "מה שאמרת T :- T v ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים