? חורשת האןבעים על הר הכרמל יש חוךשה מיוחךת . יש בה עצי אלון עתיקים . החוךשה קדושה לעךבים ןלךרוזים שגרים בקזביבת הכךמל . הערבים קךאו לחוךשה — חוךשת האךבעים . המקזפר אךבעים הוא מקזפר קדוש במסוךת העךבית . אגדה אחת >? ספךת ^ בחוךשה הזאת נפגשים בסוד אךבעים האבות T ?*? של v העולם T T ומחליטים ? : מה - יקרה : ? , בעולם . T T ' העךבים ^ ' גרים בקזביבה מאמינים להעצים בחוךשה קדושים , ואסור לפגוע ןלא בהם . במשך הךבה שנים הם שמרו על העצים , לא כךתו אותם נתנו לעיזים ^ ' לרזם ל ^! כול מהעצים . לכן העצים בחוךשה יותר גבוהים ןיותר ג : דולים מהעצים בסביבה . -י-י ^ ד , in ^ BT'Q נדאי להקנות את המלים שבשוליים לפני קריאת הקטע . אפשר לבקש מהתלמידים לשער : ?; לליכ מה יהיה כתוב בקטע . כל תלמיד ינסה להמציא לכל מלה משפט , שאולי יהיה כתוב בקטע . דוגמה ; -מלה - להיפגש . המשפט - הערבים והדרוזים נפגשים בחורשה . כותבים את כל המשפטים "המשוערים" על הלוח . ולאחר הקריאה בודקים אם הם מתאימים לנאמר בקטע . למשל , המשפט שניתן כדוגמה איננו מתאים . קלאי חוךשה עץ אלון קדוש עךבי דרוזי מסוךת להיפגש  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים