באר אברהם T T : בתורה כתוב שאברהם אבינו בא לגור בנגב באזור של מלך אחד ושמו אבימלך . הרועים T של v אברהם TTT : - חפרו : שם T באר " : גדולה . T ; יש אגדה על ריב בין הרועים של אבימלך ובין הרועים של אברהם 1 אחד באו הרועים של אברהם אל הבאר להשקות את הצאן . הם פגשו שם את הרועים של אבימלך . אמרו ר 1 עי אבימלך : "הבאר הזאת שלנו . האדמה הזאת שלנו " . אמרו רועי אברהם י "הבאר הזאת שלנו . אנחנו חפתו אותה " . T הם התחילו לצעוק ולריב . אברהם TTT : - שמע - את v הצעקות I T : — של v הרועים T ובא T אל v הבאר ; - •• לראות מה קרה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים