מדברבנגב גכשו ... עכשו המק 1 ם הזה הוא מךבר שומם . אין כאן מים , אין כאן בתים , אין כאן אנשים , ואין כאן הךבה עצים . אין כאן ךשא . יש כאן רק קלעים ואבנים . מלכי ננג : 3 המורה יספו על בן גוויון ועל חלומו ליישב את הנגב . ע 3 שי / 1 נעיד כמר , שני : 0 התלמידים קוראים את הקטע בעמוד 54 ולפיו משלימים את המשפטים בתרגיל שבעמוד . 55 קראו  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים