מה T ה סדר V " של > הציורים ! ' ~ . 1 הסתכלו בציורים שלפניכם וחשבו מה קרה קודם ומה קךה אחר כך ב"אגךה על הכנןו נ" ( עמוד . 2 . ( 46 כתבו מקזפר ( 6 - 1 ) ליד כל ציור לפי האגדה . . 3 כתבו במרובךת משפט מתאים מן האגדה לכל ציור . מה הקלי של י » יזי ? 0 » ז התלמידים מסדרים את הציורים לפי הסדר הכרונולוגי של האירועים באגדה וכותבים במחברת משפטים מתאימים לכל ציור . אחלי לקראתם חשבו וכתבו בטיול שרנו  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים