נוסעים לחמת טבריה » ק 1 ' י / rani' 0 טברד . כדאי להקנות את המלים הדורשות לפני קריאת השיחה באוטובוס . "לצלוח" - לעבור מקצה אחד לקצה אחר . המלה מופיעה רק בהקשר זה של צליחת הכנרת . שאלות זעק . י מה עושים בתחרות של צליחת הכנרת ? מה מקבלים אחרי שצולחים את הכנרת ? מה יש בחמת טבריה ? התלמידים יכולים לשער איך נראה בית כנסת עתיק , ומה אפשר לראות במקום כזה . בהמשך היחידה הם יאוששו או ידחו את השערותיהם . קלאו  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים