האנ > נ 1 בכנךת יש הךבה דגים . ויש דג אחד מיוחד — האמנון . למה T T הוא מיוחד ? T : כי האמנון כ > גךל את הךגיגים שלו בפה . בפה > ץל ? 1 כן , בפה ! אסרי שהךגיגים יוצאים מן הביצים , אחד ההורים ( האמנון הזכר או האמנון הנקבה ) שומר אותם ב $ ה . כאשר האב שומר את הךגיגים בפה , הוא לא אוכל , וכאשר האם שו כןךת אותם בפה , היא לא אוכ > ת . ^ כי אי אפשר לאכול , כאשר יש ךגיגים בפה . ומה קוךה להם אחר כך ? 0 הךגיגיס גדלים , והם יוצאים מהפה של ההורים , אוכלים , שוחים ושמחים . אבל כאשר יש סכנה ,  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים