החבויים T המלח : לפני 1 הרבה : - י שנים * T כב # - T מפקד I" - t הצבא TTT - הרומאי , ' T אספסינוס , T 1-I את ןרו ^ זלים ולקח בשבי הךבה לוחמים יהוךים . המפקד אספסינוס אמר לעבדיו להביא את החבויים הןהוךים לים ה !? לח . הוא ציוה על עבדיו לקשור את הןדים ואת הרגלים של החבויים ולזרוק אותם לים . אבל אף אחד לא טבע בים המלח , כולם צפו על המים . אספסינוס ראה שהשבויים צפים ולא טובעים . הוא ח # ב # האל של היהודים עוזר להם , ןהוא נבהל מאוד וציוה על עבדיו ל שחךד את כל השבויים . לןןאו את האגדה תארו לעצמכם שאלנם חילים בצבא הרומאי . ספרו בכיתה מה קךה בים הפגלח . מה ךאילנםל  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים