מטת m משרד החינוך והתרבות המרכז לטכנולוגיה חינוכית האגף לשירותי חינוך ורווחה רנ | 7 האגף לתכניות לימודים המחלקה לקליסת תלמידים עולים ה כל הדש י ספר גי ללימוד העברית לתלמידים עולים בכיתות ד ו משרד החינוך והתרבות המרכז לטכנולוגיה חינוכית  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים