השימוש במים בחקלאות שורשים החקלאות, על פי ממצאים ארכיאולוגיים, ״נולדה״ באזורנו לפני אלפי שנים, כאשר החל האדם לביית צמחים ובעלי חיים. בשל תנאי האקלים השוררים באזור זה )מיעוט ימי גשם, כמויות קטנות של משקעים, שנות בצורת וכוי,( האנשים היו צריכים למצוא דרך לשלוט במקורות המים שלהם, לאגור אותם ולהשקות בהם את שדותיהם. ראשיתה של ההשקיה המלאכותית היא למעשה ראשיתה של החקלאות, כפי שאנחנו מכירים אותה היום. באזור עבדת שבנגב בנו הנבטים כבר לפני למעלה מ-2000 שנה מערבת מים מסועפת, שהשקתה גידולים חקלאיים על טרסות. אמת המים בקיסריה, שנבנתה ע״י הרומאים, הובילה מים מן המעיינות למרחק עשרות קילומטרים עד לעיר ולשדות הסמוכים לה.  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

WATERCARE