פרק ה מערכת המים הארצית מדוע חשוב שכל מקורות המים וענייני המים של המדינה ינוהלו בידי גוף אחד ? מוב » ל המ » ם הארצ > עיינו באטלס ובמפת המוביל הארצי שלפניכם : א . כתבו באילו צורות נוף ( הר , מישור וכדומה ) עובר המוביל הארצי . ב . סמנו במפה את המקומות שבהם התעוררו קשיים בבניית המוביל . הסבירו מדוע התעוררו קשיים דווקא במקומות אלה . ג . סמנו במפה את האזור שבו המים _זורמים בתעלה פתוחה . מה הם יתרונותיה של תעלה כזאת , ומה הם חסרונותיה ? ד . באטלס אין סימן לצינור המוביל הארצי ממאגר אשכול שבבקעת בית נטופה ואילך . מדוע ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית