חקר נתונים - המים תוכן העניינים מבוא לפרק "חקר נתונים - המים 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " א . המים 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ב . צריכה ביתית 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ג . צריכה ביתית לפי ערים בישראל 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ד . משקעים בישראל 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ה . פרויקט כיתתי - מדידת משקעים באחד מחודשי החורף 73 . . . ו . מפלס הכנרת 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית