ממוצע תוכן העניינים מבוא לפרק "ממוצע 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " א . ממוצע 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ב . חישוב ממוצע 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ג . תכונות ממוצע 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ד . בעיות מילוליות 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מבדק מסכם 140 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית