ו . בנית מרבעים ממשלשים 1 קחו את הנספח.- אסף משלשים לגזירה ( בסוף החוברת . ( צבעו את הצלעות מצדן הפנימי בצבעים ? הרשומים . גזרו את המשלשים ? ? ושמרו אותם . קחו מהאסף שני משלשים כאלה.-  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית