פרק נושא : הציפור הלאומית הנושא : ציפורי הארץ ובחירת הציפור הלאומית הסוגה הנלמדת : טבלה ותרשים , שני סוגים של טקסט לא רציף נושאי לשון בפרק נושאי לשון מודגשים : הפעולה ועושה הפעולה שורש , דו-משמעות , הלחם , הפכים ( פעילות , ( 1 מילות קישור ( פעילות , ( 5 מילות קישור ( פעילות ( 10 תוכנו של הפרק עוסק בציפורי הארץ ובבחירת הציפור הלאומית . הבחירות מאפשרות עיסוק בטקסטים לא רציפים , כגון : טבלות ותרשימים – הבנתם , הסקת מסקנות מתוכם וכן יצירה של טבלות ותרשימים . פעילויות לפי רכיבי החינוך הלשוני קריאה והבנה – פעילות , 2 פעילות , 4 פעילות , 5 פעילות , 7 פעילות , 8 פעילות , 9 פעילות 10 הבעה בכתב – פעילות , 5 פעילות , 6 פעילות 8 הבעה בעל-פה והאזנה – פעילות , 3 פעילות 10 אוצר מילים – פעילות , 1 פעילות 5 ידע לשון – פעילות 1 אחר – פעילות 11  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית