תוכן עניינים הקדמה 4 עקרונות הסדרה 5 מבנה הספרים 9 מבנה פרק נושא 10 פרקי הבעה 12 נושאי לשון 13 אוצר מילים 14 הבעה בעל-פה 15 עידוד הקריאה : "טעם של עוד " 16 טיפוח אוריינות דיגיטלית 18 טבלות פריסה ומיפוי 20 פריסה כללית : כיתה ה , כיתה ו 20 הטקסטים למטרת מידוע 22 הטקסטים למטרת שכנוע 24 הטקסטים הספרותיים 25 טקסטים מן המקורות 26 התאמת הנושאים ללוח השנה 27 נושאים לשוניים בפרקי הנושא 28 אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה 32 ההתאמה לתכנית הלימודים 34 ההישגים הנדרשים בחינוך הלשוני ומקומם בספרים 34 ידע לשוני ( הישג נדרש ( 8 ומקומו בספרים 37 התאמה לעקרונות של תכנית הלימודים 39  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית