פרק נושא : ברכות הנושא : ברכות לקראת השנה החדשה הסוגה הנלמדת : ברכה , המקורות היהודיים עמ עמ עמ 666 555 ''' : – פתיח – הצעות כלליות לטיפול בפתיח ראו בעמ ' . 10 פעילויות לפי רכיבי החינוך הלשוני קריאה והבנה : פתיח , פעילות , 1 פעילות 3 הבעה בכתב : יצירה - פעילות 5 אוצר מילים : פעילות , 1 פעילות 2 ידע לשון : פעילות 4 נושאי לשון בפרק משפחת מילים של השורש ב-ר-כ ( פעילות ( 4 עיסוק בשדה הסמנטי של " ברכות " ( פעילות . ( 4  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית