תוכן עניינים הקדמה 4 עקרונות הסדרה 5 מבנה הספרים 9 מבנה פרק נושא 10 פרקי הבעה 12 נושאי לשון 13 אוצר מילים 13 הבעה בעל-פה 15 עידוד הקריאה : " טעם של עוד " 16 טיפוח אוריינות דיגיטלית 17 טבלות פריסה ומיפוי 20 פריסה כללית : כיתה ה , כיתה ו 20 הטקסטים למטרת מידוע 22 הטקסטים למטרת שכנוע 24 הטקסטים הספרותיים 25 טקסטים מן המקורות 26 התאמת הנושאים ללוח השנה 27 נושאים לשוניים בפרקי הנושא 28 אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה 32 ההתאמה לתכנית הלימודים 34 ההישגים הנדרשים בחינוך הלשוני ומקומם בספרים 34 ידע לשוני ( הישג נדרש ( 8 ומקומו בספרים 38 התאמה לעקרונות של תכנית הלימודים 40 הנחיות לפרקי הספר – כיתה ה 42 רצף ההוראה בספרים 42 פרקי נושא ופרקי הבעה 44 פרק נושא : ברכות 44 פרק נושא : דרך ארץ 46 פרק נושא : ירוק 50 פרק הבעה : כתבה 54 פרק נושא : עניין משפחתי 55 פרק הבעה : טיעון 61 פרק נושא : נר זיכרון 65 פרק הבעה : קריאה בקול 67 פרק נושא : שירת החיות 68 פרק הבעה : סיכום 71 פרק נושא : קרוב ללב 74 מבחן – תשובות 77 נספח 80 הטקסטים בספרים 80 פריסת פעילויות לפי רכיבי החינוך הלשוני 84  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית