משרד החינוך האגף ? תמ 1 ן ול 9 ית 1 זז nron לימוזיגו המרכז לטכנולוגיה חינוכית ( מטיח ) המרכז הישראלי לחינוך מדעי טכנולתי vima am דה01- ליט האוניברסיטה הפתוחה בית הספר לטכנולוגיה מערכות נקרה משח הזתוך התרמת והס 13 רס אישור מס ' / J תכנון ובנייה של המעגלים האלקטרוניים שאול זרצקי כתיבה ד" ר רפי יהל ( ניסויים 9-5 והנספח ) צבי אזיה ( ניסויים ( 10 , 4-1  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית