תוכן העניינים הקדמה 5 חלק א י 7 מבוא : החימוש בשפות גרפיות לתיאור תהליכים ומערכות 9 ניסוי : 1 תכנון והפעלה של מערכת לבקרת תנועת כלי-רכב - רמזור 21 ניסוי : 2 שימוש במפתח תקשורת מקבילי להדמיה של פעולת מערכת הבקרה לרמזור 47 ניסוי : 3 תכנון והפעלה של תכנית להדמיית קוביית משחק 71 ניסוי : 4 תכנון והפעלה של מערכת לבקרת מספר המקומות הפנויים בחניון מכוניות 91 נספח : עדכון פריטים לגרסה 117 7 . 1 מקורות 122 חלק ב י 123 ניסוי : 1 מערכת ממוחשבת לבקרת טמפרטורה בחוג פתוח 125 ניסוי : 2 מערכת לבקרת טמפרטורה בחוג סגור 137 ניסוי : 3 בקרת תאורה בחוג פתוח 151 ניסוי : 4 בקרה יחסית על עוצמת האור בחוג סגור 167 ניסוי : 5 בקרה בחוג פתוח על מהירות הסיבוב של y \ 1 n לזרם ישר 181 ניסוי : 6 בקרה בחוג סגור על מהירות הסיבוב של מנוע לזרם ישר 191 ניסוי : 7 בקרה בחוג סגור על המצב של ציר מנוע לזרם ישר 201 ניסוי : 8 בקרה על מנוע צעד 217 נספח 233 תשובות לשאלות נבחרות בניסויים של חלק ב ' 235 לנו תודתנו לחברת National Instruments * על האיחור שנתנה לה ^ ' תמ ^ ' במסכי תוכנת LabVlEW * בספר ניסויים זה . * LabVIEW ™ and National...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית