9 . 4 קריאה ושינוי של פסיקה כדי לקרוא או לשנות תוכן של תא מטבלת הפסיקות , נשתמש בשגרות שירות של DOS א . עוגרוח שירות DOS מספר - 35 h לקריאת תוכן תא בטבלת הפסיקות כדי לקרוא ערך של תא בטבלת הפסיקות נשתמש בשגרת שירות DOS מספר . 35 h שגרת שירות זו מקבלת באתר AL מספר התא בטבלת הפסיקות ומחזירה באוגרים ES ( אוגר מקטע ) ו- BX את מען השגרה שמספרה הוכנס באוגר . AL האוגר ES יכיל את מען מקטע הקוד של השגרה והאוגר BX יכיל את ההיסט של השגרה המבוקשת . נסמן כתובת המוכלת בזוג אוגרים אלו בסימון . ES : DX לדוגמה , נכתוב קטע תכנית המחזיר באוגרים ES : BX את מען שגרת הפסיקה מס . 15 h mov ah , 35 5 mov al , int 21 h  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית