9 . 3 מנגנון ביצוע פסיקות במעבד 8086 בתכנית ללא הוראות קלט-פלט , המעבד מבצע ברצף , לכל אחת מהוראות התכנית , את המחזור הבאה-וביצוע . הטיפול בפעולות קלט-פלט של שירותי MS-DOS הוא שונה . כאשר אנו מזמנים שגרת השירות של , DOS ביצוע התכנית מופסק והמשך הביצוע עובר למערכת ההפעלה ; שגרת השירות מבוצעת ובסיומה , מערכת ההפעלה מחזירה את הבקרה לתכנית להמשך ביצוע שאר ההוראות . מנגנון זה נקרא פסיקה . ( Interrupt ) פסיקה היא הפסקת הביצוע השוטף של תוכנית , כתוצאה מאירוע פנימי ( בתוך ה-סקכ (< או חיצוני ( בקשה מהתקן . ( כתגובה לאירוע , מתבצע מעבר לקטע קוד שנכתב מראש לטיפול באירוע , הקרוי שגרת שרות הפסיקה . interrupt service routine ( ISR ) - עם סיום הטפול באירוע , מתבצעת חזרה לתוכנית שהופסקה , באופן שזו לא תחוש כלל בהפרעה שחלה בשטף ביצועה . ניתן לחלק את הפסיקות לשני סוגים . הסוג הראשון הוא פסיקה חיצונית המוזעקת על-ידי רכיב חיצוני שאינו חלק מהמעבד , ובסוג זה של פסיקות לא נעסוק בספר זה . לדוגמה פסיקה חיצונית מתרחשת כאשר אנו מכניסים רכיב ( Universal Serial Bus ) USB ליציאת מחשב וכתגובה אנו מקבלים הודעה כי חוב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית