8 . 3 העתקת מחרוזות - ההוראה MOVS ההוראה MOVS מעתיקה בית מהתא , שכתובתו נתונה באוגר , SI לתא שכתובתו נתונה באוגר . DI קיימות שתי הוראות להעתקת תו : העתקת תו מטיפוס בית : MOVSB העתקת תו מטיפוס מילה W 8 V 0 M ההוראות האלה מבצעות את הפעולה : ES : [ DI ] < -DS : [ SI ] כלומר , העתקה של תו ( מטיפוס בית או מילה , ( עליו מצביע האוגר , SI למיקום חדש עליו מצביע האוגר . DI ביצוע שתי ההוראות האלה אינו משפיע על אוגר הדגלים . כאמור , למרות שאין להוראות אלה אופרנדים , הן משתמשות באתרי האינדקס DH SI כמצביעים על איבר במחרוזת המקור ואיבר במחרוזת היעד . לאחר שמתבצעת ההעתקה של האיבר המתאים , מעודכנים גם אוגרי האינדקס , כך שיצביעו על האיבר הבא וזאת בהתאם למצבו של דגל הכיוון Direction Flag ) שהוא אחד מתשעת הדגלים של אוגר הדגלים במעבד . ( 8086 האלגוריתם הבא מתאר את הפעולה MOVS ו  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית