8 . 1 הגדרת מחרוזות בשפת אסמבלי מחרוזת בשפת אסמבלי מיוצגת כמערך של תווים מטיפוס בית או מטיפוס מילה . לדוגמה , שלוש ההצהרות הבאות הן שקולות , ובכולן אנו מגדירים מחרוזת באורך 5 תווים , המאותחלת לערך "abcde" . str 3 DB "a" , "b" , V' , "d " , "e" str 2 DB 'abcde ' strl DB " abcde " מחרוזת נרשמת בין מירכאות או בין גרשים יחידים . לכל מחרוזת שהגדרנו לעיל יוקצו 5 בתים , ובכל בית יאוחסן קוד ASCII של התו . הנה דוגמה נוספת , המגדירה מחרוזת מטיפוס מילה str 4 DW " a " , "b' \ " c' \ "d' \ " e " לפי ההוראה הזו לכל תו תוקצה מילה שבה הבית התחתון מכיל את קוד ASCII של התו עצמו והבית העליון מכיל . 0 איור 8 . 1 מתאר מפת זיכרון שמכילה מחרוזת בת 5 תווים מטיפוס בית , ומחרוזת בת 5 תווים מטיפוס מילה . אחת התכונות החשובות של מחרוזת היא אורכה . כדי לחשב את האורך של מחרוזת נוסיף למחרוזת תו שיציין סוף מחרוזת . במקרה כזה נוכל לחשב את אורך המחרוזת כהפרש בין הכתובת של התו המסיים במחרוזת לכתובת התו הראשון בה . לדוגמה ,  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית