7 . 4 העברת פרמטרים בשפת אסמבלי אפשר לפנות אל משתני התכנית גם בהוראות הפרוצדורה וכך להתייחס אליהם כאל משתנים גלובליים . קיימות שתי שיטות למימוש מנגנון העברת הפרמטרים בהן משתמשים בשפת אסמבלי : שימוש באוגרים כלליים ושימוש במחסנית . באופן דומה למשתנים גלובליים , הגישה לאוגרים אפשרית מכל הוראה בתכנית , בין אם היא הוראה בפרוצדורה או הוראה בתכנית הראשית . אולם השימוש באוגרים מוגבל משום שמספרם קטן וגס התכנית הראשית משתמשת בהם . לעומת זאת , השימוש במחסנית מאפשר לנו לממש מנגנון להעברת פרמטרים אל הפרוצדורה שמחזור החיים שלהם הוא כמשך מחזור חיי הפרוצדורה ( או הפונקציה . ( לפרמטרים אלה מוקצה מקום בזיכרון כאשר הפרוצדורה מזומנת על-ידי התכנית הראשית ; שטח זיכרון זה משוחרר כאשר ביצוע הפרוצדורה מסתיים , וניתן להשתמש בו שוב . לעומת זאת , משך החיים של משתני התכנית הוא כמשך התכנית כולה , לכן שטח הזיכרון מוקצה להם במקטע הנתונים בזמן טעינת התכנית לזיכרון . בסעיף זה נתאר כיצד משתמשים במחסנית כדי לממש את המנגנון להעברת פרמטרים משני סוגים ( באותן שיטות משתמשים גם בשפות עיליות ) ו פרמטר לפי ערך - ( by value ) פר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית