7 . 3 המחסנית ומצביע המחסנית 7 . 3 . 1 מבנה המחסנית לניהול מנגנון החזרה מפרוצדורת , המעבד משתמש באזור מיוחד בזיכרון הראשי , שנקרא מחסנית rmonnn . ( Stack ) ממוקמת במקטע מיוחד שהוקצה לה , מקטע זה נקרא "מקטע המחסנית" Stack Segment ) או בקיצור . ( SS המחסנית מתוכננת כך שתוכל לאחסן לזמן קצר נתונים וכתובות . כדי להקצות מקום אחסון למחסנית אנו משתמשים בהנחיה ו מספר בתים . STACK לדוגמה , נגדיר מחסנית בגודל 256 בתים . STACK 100 h המחסנית מנוהלת בדרך הדומה מאוד לדרך שבה מנוהלת מחסנית תחמושת של רובה אוטומטי . הכדורים נטענים במחסנית תחמושת בזה אחר זה , ודוחפים זה את זה דרך הפתח הנמצא בראש המחסנית . פריקת הכדורים מן המחסנית נעשית גם היא דרך הפתח , אך סדר הוצאת הכדורים הפוך מסדר הכנסת הכדורים : זה שנכנס-אחרון-יוצא-ראשון . ( LIFO - Last-In-First-Out )  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית